Общи условия

Общи условия за ползване на услугите на kvas.bg

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Веге Кухня БГ ООД (kvas.bg) и Потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн kvas.bg и поддомейните му и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от kvas.bg услуги на сайта. При разглеждане или изпратена поръчка през kvas.bg, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Веге Кухня БГ ООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: Адрес с.Кичево, ул. Първа 25; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 207686486, телефон за контакт: 0876 002 600 / email: sales@kvas.bg

1. Условия за използване на сайта на kvas.bg
С разглеждане на сайта kvas.bg или изпратена поръчка, потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното:
• Информационните услуги на сайта се предоставят „във вида, в който са публикувани“.
• kvas.bg не носи отговорност за точността на публикуваната информация.
• kvas.bg не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на потребителя, статусът на негови или на други потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на сайта kvas.bg.
• kvas.bg не носи отговорност в случай, че при използване на сайта или материали от него за потебителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на потребителя.
• оn-line системата за поръчки през сайта не отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокоооборота е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на сайта към момента на проверката, да бъдат изчерпани при поръчката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on-line магазина. При всички случаи, kvas.bg потвърждава в разговор с потребителя възможността / невъзможността за доставка на поръчаната през on-line системата стока.
• Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др. подобни) на направена поръчка чрез on-line системата да бъдат променени, като kvas.bg се задължава да съобщи на потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на потребителя на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.
• За да използва услугите на сайта, Потребителят следва да получи достъп до интернет пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за достъп до интернет оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до интернет мрежата. kvas.bg не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от потребителя.
• При поръчка на сайта, потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на формата за поръчка.
• kvas.bg не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация.
• Да получава информация чрез предоставените начини за контакт за продукти и услуги на kvas.bg, като в случай, че не желае да получава такава информация, потребителят следва изрично да откаже получаването на същата чрез данните за запитване и контакт, посочени на сайта.

2. Защита на личните данни.
• kvas.bg не изисква регистрация за разглеждане и изпращане на поръчки.
• Веге Кухня БГ ООД , ЕИК 207686486, в качеството си на Администратор на лични данни, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.
• Веге Кухня БГ ООД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
• Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
• С предоставянето на личните си данни, потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.
• Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от Веге Кухня БГ ООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.

Политика за поверителност
2.1. Каква информация събираме?
Ние събираме информация от Вас, когато направите поръчка или запитване. Всички задължителни полета за данни трябва да бъдат попълнени. Когато поръчвате на нашия сайт, може да Ви бъде поискано да въведете следните данни: име, фамилия, е-мейл адрес, пощенски адрес и телефонен номер.
2.2. За какво използваме информацията Ви?
Всяка информация, която събираме от Вас, може да бъде използвана за следните цели:
• За обработка и изпращане на поръчката или запитването Ви.
• За нуждите на счетоводството ни.
2.3. Използваме ли „бисквитки“?
Да. „Бисквитките“ са малки файлове, които сайтът или неговият доставчик на услуги прехвърлят на твърдия диск на Вашите компютри през Вашия уеб браузър (ако разрешите), който позволява на сайтовете или доставчиците на услуги да разпознават Вашия браузър и да прихващат и помнят определена информация.
2.4. Разкриваме ли информация на външни лица?
Ние не продаваме, не търгуваме или по какъвто и да е друг начин прехвърляме на външни лица Вашата лична информация. Може да се наложи да предоставим Вашата информация, когато смятаме, че това е необходимо за спазване на закона, на правилата на сайта ни или за защита на правата, собствеността или безопасността както на нас, така и на други лица.
2.5. Съответствие с регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)
Съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 г., с който се отменя Директива 95/46 / ЕО на ЕС за защита на данните, от Веге Кухня БГ ООД се вземат всички възможни технически и организационни мерки признати от приложимото право в областта на защита на данните, за да защитим всички данни, които можем да съхраняваме, да оперираме или обработваме за нашите клиенти.
Фирма Веге Кухня БГ ООД събира следните лични данни: име, фамилия, град по местоживеене и личен телефонен номер за нуждите на оформяне на поръчката, както и за нуждите на счетоводната отчетност на предприятието на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, свързан с минималната информация, която се изисква при издаването на първичен счетоводен документ, адресиран до външен получател. На основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството Веге Кухня БГ ООД съхранява горепосочените данни на хартиен носител за срок от 10 години, считано от 01.01 на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.
2.6. Вашето съгласие
Използвайки нашия сайт, Вие се съгласявате с нашата декларация за поверителност.
2.7. Промени в декларацията за поверителност
Ако решим да променим правилата ни за поверителност, ще публикуваме промените на тази уеб страница.
2.8. Контакт с нас
Ако имате въпроси относно тази декларация за поверителност, можете да се свържете с нас, като използвате следните данни:
Веге Кухня БГ ООД , с.Кичево, ул. Първа 25, България
Телефон: 0876 002 600
Е-мейл: sales@kvas.bg

3. Авторски права и ограничения свързани с тях.
Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на kvas.bg или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този сайт да да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от потребителите.
kvas.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между kvas.bg и лицето публикуващо информацията.
При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, kvas.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.
Всички предоставени от kvas.bg стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на kvas.bg и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.
Линковете на сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от kvas.bg и по отношение на използването на препратката извън сайта настоящите Общи условия не се прилагат.
kvas.bg не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от потребителите.

4. Представяни стоки и услуги на сайта.
Информацията за стоките в сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;
В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от потребителите при поръчката на продукта. kvas.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
kvas.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на английски или друг език, когато:
а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
в) Самата стока е носител на информация на Английски или друг език, например, софтуер, музика и филми на английски или друг език;

Всички, посочени на сайта цени, са в Български лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата ни могат да бъдат открити цените за всяка от модификациите в съответната група или под група. kvas.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчката на сайта преди доставката им за неактуализирана информация на сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

5. Закупуване на стока от сайта kvas.bg
Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в сайта на kvas.bg. При извършване на поръчката потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на сайта възможности.
По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка, потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги в пазарската кошница или форма за поръчка.
При извършване на поръчка на сайта потребителят влиза в договорни отношения с Веге Кухня БГ ООД за поръчка на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение или обаждане от страна на kvas.bg, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в сайта;
kvas.bg има право да променя цените, посочени в сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, kvas.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обещетение на потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

6. Заплащане на закупени стоки и услуги
При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги, потребителят се задължава да заплати в момента на доставката от kvas.bg или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока пълната й стойност съгласно потвърдената поръчка.
При заплащане по банков път, потребителят заплаща сума, равна на стойността на поръчаната стока съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на Веге Кухня БГ ООД, посочена в генерираната фактура или посочена в email към потребителя и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заредена със съответната сума, kvas.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

7. Тарифи за доставка на закупени стоки

Поръчки на стойност над 89 лева се доставят безплатно до офис на Спиди.
По ваше желание може да бъде направена и доставка до адрес, но за ваша сметка. Ориентировъчните разходи са описани по-долу:

Тегло До офис на Спиди До адрес
до 6 кг 6.00 12.80
от 6 до 10 кг 8.50 14.30

8. Други
kvas.bg има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на сайта без предварително уведомление до потребителя.
kvas.bg си запазва правото да изпраща на потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на сайта.
kvas.bg администрира този сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България.
kvas.bg декларира, че материалите или услугите, посочени в този сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.

В съответствие с чл. 59 (1) от ЗЗП, в случай на невъзможност за изпълнение на поръчката поради временна липса на наличност на дадена стока, определен размер, десен или разцветка, както и в случай на забавяне на пратката поради изчакване на нов внос, нова партида от производство Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или с писмо, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули със същото качество и цена.

Транспортните разходи за връщане на стока, независимо от причината са за сметка на клиента. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, и са съгласно тарифата на куриерската фирма, която избере да използва.

Въпроси, запитвания и консултации на потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез сайта на kvas.bg на email, или чрез сътрудник на тел.: 0892286666, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на сайта на kvas.bg, потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

Потребителят се съгласява с условията за използване услугите на kvas.bg с натискане (кликване) на всеки един обект, линк или бутон на сайта на kvas.bg, както и с линка към настоящите общи условия и се счита, че е запознат с общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

 

Забележка: Всички цени, спецификации и снимки могат да бъдат променяни без предизвестие. Възможно е разминаване с наличност и цени поради технологичното време, необходимо за осъвременяване на цените. Фирмата не носи отговорност за типографски или илюстративни грешки. Всички снимки на продукти са илюстративни. Възможно е разминаване между изображението и реалния артикул, без това да променя основните параметри и характеристиките му. Всички цени в сайта са в български лева и с ДДС 20%.
Социални мрежи